Oferta

Kontakt

Volvo

Volvo C30

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo C30 1.6 100100110150165
Volvo C30 1.6D 109109135240290
Volvo C30 1.6D 115115140270330
Volvo C30 1.8 125125135165180
Volvo C30 2.0 145145160185205
Volvo C30 2.0 D3 150150180350400
Volvo C30 2.0 D4 177177210400450
Volvo C30 2.0D 136136180320400
Volvo C30 2.4 170170185230250
Volvo C30 2.4 D5 180180210350415
Volvo C30 2.5 T5 220220260320390
Volvo C30 2.5 T5 230230270320370

Volvo C70

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo C70 2.0T 163163205230310
Volvo C70 2.3 T5 240240260330400
Volvo C70 2.3 T5 245245275330410
Volvo C70 2.4 170170185230245
Volvo C70 2.4T 193193230270350

Volvo C70 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo C70 II 2.0 D3 150150180350400
Volvo C70 II 2.0 D4 177177210400450
Volvo C70 II 2.0D 136136175320415
Volvo C70 II 2.4 140140155220235
Volvo C70 II 2.4 170170185230245
Volvo C70 II 2.4 D5 180180210350415
Volvo C70 II 2.5 T5 220220260320380
Volvo C70 II 2.5 T5 230230270320370

Volvo S40

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S40 1.6 105105120150165
Volvo S40 1.6 109109135240290
Volvo S40 1.8 125125135165180
Volvo S40 1.9D 102102130215270
Volvo S40 1.9D 115115145265320
Volvo S40 2.0 T4 160160200230310
Volvo S40 2.0 T4 163163200240310
Volvo S40 2.0 T4 200200235300370

Volvo S40 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S40 II 1.6D 109 KM109135240290
Volvo S40 II 1.6D 115 KM115135270310
Volvo S40 II 2.0 D3 150 KM150210350475
Volvo S40 II 2.0 D4 177 KM177210400440
Volvo S40 II 2.0D 136 KM136175320415
Volvo S40 II 2.4 D5 180 KM180215400465
Volvo S40 II 2.5 T5 220 KM220260320390
Volvo S40 II 2.5 T5 230 KM230270320370

Volvo S60

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S60 2.0T 180180205280340
Volvo S60 2.4 140140160220245
Volvo S60 2.4 170170190225250
Volvo S60 2.4 D5 163163195340410
Volvo S60 2.4 D5 185185220400500
Volvo S60 2.4 T 200200230285365
Volvo S60 2.4 T5 250250270330380
Volvo S60 2.4 T5 260260295350415
Volvo S60 2.4D 126 126195300400
Volvo S60 2.4D 130130185280410
Volvo S60 2.5T 210210255320370
Volvo S60 R 2.5T 300300340400485

Volvo S60 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S60 II 1.6 D2 115115140270330
Volvo S60 II 1.6 T3 150150195240325
Volvo S60 II 1.6 T4 180180210240300
Volvo S60 II 2.0 D3 136136180350400
Volvo S60 II 2.0 D3/D4 163163190400470
Volvo S60 II 2.0 D5 215215235420470
Volvo S60 II 2.0 T5 240240270320370
Volvo S60 II 2.4 D4 163163220420456
Volvo S60 II 3.0 T6 304304345440500

Volvo S70

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S70 2.3 T5 240240275330410
Volvo S70 2.4 T 193193225270350
Volvo S70 2.5 T 193193230270350

Volvo S80

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S80 2.0 T 163163200230310
Volvo S80 2.0 T 180180220240295
Volvo S80 2.4 170170185225245
Volvo S80 2.4 D 130130160280340
Volvo S80 2.4 D5 163163185340455
Volvo S80 2.5 D 140140175290350
Volvo S80 2.5 T 210210250320395
Volvo S80 2.8 T6 272272305380460

Volvo S80 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo S80 II 1.6 D2 115115140270330
Volvo S80 II 1.6 T4 180180210240300
Volvo S80 II 2.0 D3 136136170320415
Volvo S80 II 2.0 D4 163163190400450
Volvo S80 II 2.0 T5 240240270320370
Volvo S80 II 2.4 D4 163163185340455
Volvo S80 II 2.4 D5 175175220420460
Volvo S80 II 2.4 D5 185185215400455
Volvo S80 II 2.4 D5 215215235420490
Volvo S80 II 3.0 T6 304304345440500
Volvo S80 II 3.2 243243255320345

Volvo V40

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo V40 1.6 T3 150150215240335
Volvo V40 1.6 T4 180180215240300
Volvo V40 1.6D 115115140270330
Volvo V40 2.0 D3 150150210350450
Volvo V40 2.0 D4 177177210400450

Volvo V50

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo V50 1.6D 109 KM109135240290
Volvo V50 1.6D 115 KM115135270310
Volvo V50 2.0 D3 150 KM150210350430
Volvo V50 2.0 D4 177 KM177210400440
Volvo V50 2.0D 136 KM136170320390
Volvo V50 2.4 D5 180 KM180215400465
Volvo V50 2.5 T5 220 KM220260320390
Volvo V50 2.5 T5 230 KM230270320370

Volvo V60

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo V60 2.0 D3 163 KM163195400460
Volvo V60 2.4 D3 163 KM163205400460
Volvo V60 2.4 D5 205 KM205245420480

Volvo V70

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo V70 2.0 T 180180205240290
Volvo V70 2.0 T 193193230270355
Volvo V70 2.3 T5 240240275330410
Volvo V70 2.3 T5 250250280330400
Volvo V70 2.4 D 130130160280340
Volvo V70 2.4 D5 163163195340410
Volvo V70 2.4 D5 185185220400480
Volvo V70 2.4 T 193193230270350
Volvo V70 2.4 T 200200235285340
Volvo V70 2.4 T5 260260305350400
Volvo V70 2.5 D 140140175290330
Volvo V70 2.5 T 210210255320370
Volvo V70 R 2.3 250250285350430
Volvo V70 R 2.5 T 300300345400455

Volvo V70 II

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo V70 II 1.6 D2 115115145270330
Volvo V70 II 1.6 T4 180180210240300
Volvo V70 II 2.0 D 136136170320415
Volvo V70 II 2.0 T5 240240270320360
Volvo V70 II 2.4 D4 163163220420460
Volvo V70 II 2.4 D5 185185220400480
Volvo V70 II 2.4 D5 215215235420480
Volvo V70 II 3.0 T6 304304345440500
Volvo V70 II 3.2 243243255320345

Volvo XC60

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo XC60 2.0 D4 163 KM163190400440
Volvo XC60 2.0 T5 240 KM240270320380
Volvo XC60 2.0D 136 KM136175320415
Volvo XC60 2.4 D3/D4 163 KM163240420465
Volvo XC60 2.4 D4 175 KM175220420460
Volvo XC60 2.4 D4 181 KM181250420495
Volvo XC60 2.4 D4 190 KM190260420500
Volvo XC60 2.4 D5 185 KM185215400500
Volvo XC60 2.4 D5 205 KM205235420480
Volvo XC60 2.4 D5 215 KM215235420460
Volvo XC60 3.0 T6 304 KM304345440500
Volvo XC60 3.2 243 KM243255320345

Volvo XC70

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo XC70 2.0 D4 163163190400450
Volvo XC70 2.4 D5 185185215400480
Volvo XC70 2.4 D5 215215235420480
Volvo XC70 2.5 T 200200235285375
Volvo XC70 2.5 T 210210245320375
Volvo XC70 3.0 T6 304304345440500
Volvo XC70 3.2 243243255320345

Volvo XC90

WersjaMoc
nominalna [KM]
Moc
po mod. [KM]
Moment
nominalny [Nm]
Moment
po mod. [Nm]
Volvo XC90 2.4 D4 163163220340430
Volvo XC90 2.4 D5 185185215400475
Volvo XC90 2.4 D5 200200230420505
Volvo XC90 2.5 T 210210245320390
Volvo XC90 2.9 T6 272272315380450
Volvo XC90 3.2 243243255320345